Blog > Pro podnikatele

MARWEA marketingový slovníček: SWOT analýza v marketingu

SWOT

Určitě jste o ní už slyšeli. V mnoha oblastech podnikání představuje neodmyslitelnou součást strategického rozhodování a ani v marketingu to není jinak. SWOT analýza představuje jedinečný a efektivní nástroj, který pomáhá firmám identifikovat celkem 4 důležité oblasti pro jejich rozvoj – silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby. Právě tato systematická analýza je klíčovým prvkem umožňujícím marketingovým profesionálům a podnikům lépe porozumět své pozici na trhu a přijímat informovaná rozhodnutí.

Strengths – silné stránky

SWOT analýza marketingových činností začíná identifikací silných stránek. Ty jsou tvořeny interními faktory, ve kterých organizace vyniká. Mohou to být například jedinečné produkty nebo služby, silná značka nebo přímo lovebrand, vysoká kvalita, efektivní práce týmu nebo výhodná pozice na trhu. Pochopení silných stránek umožňuje organizaci definovat a lépe využít konkurenční výhody. Výstupem může být rozhodnutí o zvýšení intenzity komunikace těchto silných stránek nebo jejich implementace do dalších oblastí.

Weaknesses – slabiny

Dalším krokem je identifikace slabých stránek, které opět představují interní faktory, kde organizace může čelit problémům. Obvykle se jedná například o nedostatky v oblasti produktových variant, nepokrytí všech marketingových kanálů, které cílová skupina využívá, nebo podfinancování marketingových a propagačních aktivit. Díky identifikaci slabých stránek může společnost přijmout konkrétní opatření, aby zlepšila a odstranila případné problémy, které by mohly ohrozit sílu jejího brandu.

SWOT

Opportunities – příležitosti

SWOT analýza zkoumá také vnější faktory, které ovlivňují organizaci. V první řadě jsou to příležitosti. Ty přinášejí například možnost expanze na nové relevantní trhy, změny v poptávce, trendech, nové možnosti komunikace na dalších platformách a další externí změny, které mohou pomoci rozvinout komplexní marketingovou strategii v daném segmentu. Přesná identifikace je důležitá. Jedná se totiž o správné uchopení příležitostí, schopnosti přizpůsobit se změnám a využít nových možností na trhu.

Threats – hrozby

Posledním krokem je analýza vnějších hrozeb, které by mohly značku organizace ohrozit. Tyto hrozby často pocházejí z aktivit konkurence, změn v legislativě nebo například odlišného chování zákazníků. Pokud firma správně identifikuje své hrozby, může přijmout preventivní opatření a lépe řídit rizika, která by mohla vyplývat ze špatného směřování marketingových aktivit.

Přínosy marketingové SWOT analýzy

SWOT analýza nabízí hlubší porozumění vnitřním i vnějším faktorům, které ovlivňují značku, prodej a fungování organizace obecně. To umožňuje vytvořit informovanou a cílenou marketingovou strategii, jejíž podoba bude plně zohledňovat situaci na trhu a zároveň bude připravena také pro případ negativních scénářů, které mohou nastat.

Díky tomu mohou podniky a organizace rychleji reagovat na změny ve svém okolí, protože jsou schopny rychle identifikovat příležitosti a hrozby. Stejně tak práce se silnými stránkami může být efektivnější a podchycení slabin umožní efektivnější využívání zdrojů.

SWOT analýza je pro marketing, stejně jako pro výrobní sféru, neocenitelným nástrojem, kterým se řídí každý marketingový profesionál. Také pro marketingové strategie je tato složka neodmyslitelnou součástí a každé doporučení, které strategie obsahuje, by tak mělo nacházet oporu právě ve SWOT analýze. Tímto způsobem mohou organizace lépe manévrovat mezi konkurencí a dosahovat svých dlouhodobých cílů.

Jak může vypadat marketingová SWOT analýza pro B2B organizaci?

Chtěli byste získat náskok před konkurencí, ale na tvorbu plnohodnotné marketingové strategie nemáte kapacitu či know-how? Spojte se s našimi zkušenými odborníky v MARWEA a společně vytvoříme jedinečnou marketingovou strategii na míru vašemu podniku nebo organizaci tak, aby veškeré vaše marketingové aktivity dávaly smysl, dostaly jasný směr a byly maximálně efektivní.